17 Temmuz 2014  PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29063

YNETMELK

Adyaman niversitesinden:

ADIYAMAN NVERSTES UZAKTAN ALGILAMA VE CORAF BLG

SSTEMLER UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama. Kapsam, Dayanak, Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Adyaman niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Adyaman niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Adyaman niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Danma Kurulu: Adyaman niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezi Danma Kurulunu,

c) Merkez Mdr: Adyaman niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Adyaman niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

d) Rektr: Adyaman niversitesi Rektrn,

e) niversite: Adyaman niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac gnmz dnyasnda olduka nemli bir konumda bulunan uzaktan alglama ve corafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doal ve kltrel kaynaklarn srdrlebilir kullanmna ynelik stratejiler gelitirilmesine katk salamak,  lisans ve lisansst dzeyde eitim programlarna altyap oluturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamalar organize etmek, yrtmek, desteklemek, gelitirmek ve ilgili kurulularla ibirliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

(2) Merkez aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Blgedeki jeolojik ve hidrojeolojik yap deiimlerinin ve zelliklerinin tespiti ve haritalanmas, maden ve dier hammadde yataklarnn tespiti ve kullanmlarnn izlenmesi, ime ve kullanma amal potansiyel su kaynaklarnn bulunmas ve mevcut su kaynaklarnn korunmas, tektonik izgiselliklerin ve krk-atlak formasyonlarnn tespiti ve jeolojik duyarszlk ve deprem risk analizlerinin yaplmas.

b) Blgenin eitli ynlerden risk durumlarnn (takn alma olasl olan yerlerin, don alma tehlikesi olan alanlarn, erozyon ve heyelan blgelerinin ve kar yklerinin) tespiti ve izlenmesi ile baraj ve gletlerin kapasitelerinin ynetimi.

c) Tarmsal retimi snrlandran tuzluluk, drenaj sorunu ve toprak kayb gibi olumsuz faktrlerin tespitinin yaplmas, geliiminin izlenmesi ve alnacak nlemlerin bilimsel olarak belirlenmesi ve nlemlerin hzl bir ekilde uygulamaya aktarlabilmesinin salanmas.

) Blgedeki kentsel yer seimlerinin ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere dayal olarak planlanmas, kent bilgi sistemlerinin kurulmas, kriz ve afet ynetim planlarnn desteklenmesi, yeni yerleim alanlarnn ve kat atk depolama alanlarnn tespitinin ve kent ii deiimlerle birlikte varsa gecekondulamann takibinin yaplmas.

d) Blgedeki tarmsal arazi kullanmnn ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere dayal olarak planlanmas, i ve d pazar koullarndan daha etkin yararlanmak amacyla her retim dneminde ve o retim dneminin ekolojik ve ekonomik gstergelerine bal olarak tarm rnlerinde retim planlamasna olanak salayacak verilerin toplanmas ve tarmsal rn baznda alan ve rekolte tahminlerinin yaplmas.

e) Biyolojik eitliliin korunmas ve gen kaynaklarnn srdrlebilir ekilde kullanlmasna ynelik almalar yrtlmesi.

f) Biyolojik eitlilik ile ilgili bilginin deiimi ve egdmn salamak amac ile yurt ii ve yurt dndaki niversiteler, kamu kurum ve kurulular ile ibirlii yaplmas ve ortak projeler retilmesi.

g) klim deiikliklerine sebep olan faaliyetlerin azaltlmasna ynelik projeler gelitirilmesi ve bu projelerin uygulanmasnn salanmas.

) klim deiiklii konusunda blgesel veriler toplanmas ve bu verileri klim Deiiklii Bilgi Ana ekleyerek, toplumlarn iklim deiiklii konusunda daha etkin admlar atmalarna yardmc olunmas.

h) Kuraklk ve lleme tehdidine kar alnacak nlemlerin belirlenmesi ve bunlarn uygulanmasnn salanmas.

) Kuraklk ve lleme tehdidi altnda olan blgelerde, yaam koullarnn iyiletirilmesine ynelik olarak, srdrlebilir arazi ve su kaynaklar ynetimi konularnda uzun vadeli planlar oluturulmas ve bunlarn uygulanmasnn salanmas.

i) Biyolojik eitliliin korunmas, iklim deiiklikleri, kuraklk ve llemenin nlenmesi konularnda halkn bilinlenmesini salamak amacyla etkinlikler yrtlmesi.

j) Yukarda anlan konularda alan biyoloji, jeoloji, hidroloji, hidrojeoloji, tarm ve dier doa bilimlerinde destek salanmas.

k) Merkezin alma alanna giren konularda ulusal ve uluslararas dzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzer bilimsel toplantlar dzenlemek ve bu toplantlara katlmak.

l) Yurt ii, yurt d, kamu ve zel kurulularn, gerek ve tzel kiilerin istek ve ihtiyalar dorultusunda ett, proje ve buna benzer almalarn yaplmas, rapor hazrlanmas, danmanlk ve bilirkiilik hizmetleri verilmesi.

m) Merkezin ihtiyac olan elemanlarn yurt iinde ve yurt dnda yetitirilmesine ynelik almalar yaplmas, yurt dndan bu amalarla gelecek kiilere olanak hazrlanmas, neriler gelitirilmesi.

n) Yurt iindeki ve dndaki niversiteler, dier aratrma kurumlar, uluslararas kurulular ve merkezlerle ibirlii ve ortak almalar yaplmas, finansal kaynaklarn teminine allmas.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr

b) Merkez Ynetim Kurulu

c) Merkez Danma Kurulu

Merkez Mdr

MADDE 7 (1) Merkez Mdr, niversitenin retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr tekrar grevlendirilebilir. Merkez Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar sorumludur.

(2) Alt aydan uzun sreli niversite d grevlendirmelerde Merkez Mdr yerine yenisi grevlendirilir.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, merkezin amalar dorultusunda ynetimi ve ileyiinden birinci derece sorumlu olup aadaki grevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin ileyiine ilikin gereken tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Merkez Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkezce desteklenen aratrma faaliyetlerinin yrtlmesini ve ileyiini izlemek ve denetlemek.

) Merkeze bal aratrma gelitirme birimlerindeki ara gerecin maksimum verimli kullanm ile salkl ileyi ve almasn salamak iin her trl tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu, nceki yllarla kyaslamal olarak hazrlamak ve Merkez Ynetim Kurulunun kararyla Rektre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarnn gelitirilmesi ve en uygun ekilde kullanlmas amacyla giriimlerde bulunmak.

f) Merkez Danma Kurulunda tespit edilen gr ve nerilerden uygulamaya konulanlar ve bunlardan salanan yararlar Merkez Danma Kuruluna rapor olarak sunmak.

g) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacn gerekeli olarak belirlemek ve Merkez Ynetim Kurulunun grn de alarak Rektrn onayna sunmak.

Merkez Mdr Yardmclar

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn nerisiyle Rektr tarafndan niversitenin retim elemanlar arasndan iki Merkez Mdr Yardmcs grevlendirilir. Merkez Mdrnn grev sresinin dolmas ya da herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde Mdr Yardmclarnn da grevi sona erer. Merkez Mdr Yardmclar Merkezin almalar konusunda Merkez Mdrne yardmc olmak zere grevlendirilir. Merkez Mdrnn grevi banda olmad durumlarda Merkez Mdr Yardmclarndan biri greve vekalet eder.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdr ve Merkez Mdr yardmclaryla birlikte yedi kiiden oluur. Merkez Ynetim Kurulunun dier drt yesi, niversitenin uzaktan alglama ve corafi bilgi sistemleri konularyla ilgili tm bilim dallarnda alan retim yeleri arasndan ve Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan boalan bir yelik iin ya da niversite dnda alt aydan uzun sreli grevlendirilen yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin yeni grevlendirme yaplr.

(2) Merkez Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine en az ayda bir kez salt ounlukla toplanr. Merkez Ynetim Kurulunda oylamalar ak oyla yaplr ve kararlar oyokluu ile alnr. Oylarn eitlii durumunda Merkez Mdrnn oyu ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Merkez Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn salamak ve almalarn belirlenen plan ve programlara uygun yaplmas iin denetim yapmak.

b) Merkezin yatrm, plan ve bte tasarsn hazrlamak.

c) Merkezde alacak personelin niteliklerini belirlemek.

) Blgenin ve lkemizin sorunlarnn zmne ynelik uzaktan alglama ve corafi bilgi sistemleri ile ilgili proje konularn belirlemek ve aratrmaclar bilgilendirmek.

d) Merkez Mdrnn Merkez ynetimi ile ilgili getirecei btn konular karara balamak.

e) Merkez Mdr tarafndan sunulan yl sonu faaliyet raporlarn karara balayp Rektrn onayna sunmak.

f) Merkez Danma Kurulunun gr ve nerileri dorultusunda kararlar almak.

Merkez Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Merkez Danma Kurulu; bilimsel ve teknolojik aratrmalar ve uygulamalar konusunda almalar olan ve bu konuda birikim ve deneyime sahip niversite iinden ve Merkez Ynetim Kurulu karar ile niversite dndan yerel ve idari ynetimler ile sivil toplum kurulularndan seilen kiiler olmak zere, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en az on en ok onbe kiiden oluur. Merkez Mdr ve Merkez Mdr Yardmclar, Merkez Danma Kurulunun doal yeleridir.

(2) Merkez Danma Kurulu, Rektr ya da grevlendirecei bir Rektr yardmcsnn bakanlnda ylda en az bir kez toplanr.

Merkez Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Merkez Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ama ve faaliyet alanlaryla ilgili olarak nerilerde bulunmak, alnmas gereken nlemler ve yaplacak uygulamalar hakknda gr bildirmek.

b) Merkez Ynetim Kurulu karar ile Merkez Mdr tarafndan kendisine sunulan konular hakknda incelemeler yaparak gr bildirmek.

c) niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler gelitirmek.

) Merkezin amalar ve faaliyet alanlaryla ilgili uzman kiilerin gr ve dncelerinin alnmasna olanak salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkeze ait akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilen personelce karlanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adyaman niversitesi Rektr yrtr.